VIEWER Catalogus Dijkenlandschap Fryslân - klik hier


DOEL VAN HET PROJECT

Het doel van het project is om te komen tot een waardestelling en nieuwe bouwstenen (ontwerpthema’s) voor niet-kerende dijken (dijkrelicten en verdwenen dijken) waardoor deze weer een betekenis (waardering en beleving) en belang (maatschappelijke functie) krijgen als onderdeel van een robuust dijkenlandschap. Door kennisverdieping (historisch en ruimtelijk besef) en cross-sectorale samenwerking (historici, beleidsmedewerkers, ontwerpers) zijn nieuwe opgaven geformuleerd voor de dijken, die momenteel geen functie hebben en dreigen te verdwijnen. Met het gebruikmaken van de kennis van vergelijkbare projecten in Nederland kunnen concrete innovatieve ontwerpthema’s in beeld worden gebracht voor deze karakteristieke dijksystemen. Maatschappelijke bewustwording en publieke belangstelling dragen bij aan de nieuwe betekenis van het Friese dijkenlandschap, waarbij de Afsluitdijk als icoon al internationale aandacht krijgt en de Pingjumer Gouden Halsband gemeentelijke monument wordt.

Innovatie
Om te komen tot bouwstenen voor een integraal en toekomstgericht perspectief voor de dijkenstructuur van Friesland, zijn nieuwe functies en bestemmingen voor dijkrelicten en verdwenen dijken een absolute noodzaak voor het belang en de betekenis van een samenhangend dijkensysteem als onderdeel van het verhaal van het Waddenlandschap (UNESCO) van Friesland. Innovatie betekent dat nieuwe ontwerpthema’s worden geformuleerd die gebaseerd zijn op een maatschappelijke betekenis (leefbaarheid platteland).

Kennisverdieping
Inzicht in de samenhangende structuur van dijken, dijkrelicten en verdwenen dijken is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot nieuwe en innovatieve oplossingen voor het dijkenlandschap van Friesland. Kennisverdieping ontstaat door gebruik te maken van nieuwe onderzoeksmethoden waardoor nieuwe, actuele bronnen aan historische gegevens worden gekoppeld. Daarmee wordt in beeld gebracht waar de missing links zijn, die vragen om een nieuwe betekenis (‘het verleden als inspiratie voor de toekomst’).

Cross-sectorale samenwerking
Samenwerking tussen verschillende disciplines legt de verbinding tussen een functionele, ruimtelijke opgave (betekenis en beleving) met een sociaal-culturele (verhaal van het landschap, impuls vrijetijdssector) en een landschappelijke, historische opgave (belang, waardering).

Bevorderen van publiek belangstelling
Vanwege het toenemende belang en de potenties van deze thematiek voor erfgoed- en cultuurtoerisme is het bevorderen van publieke belangstelling essentieel. Voorbeeldproject: Verhaal van dijk tot dijk, waarbij de 5 dorpen aan de Pingjumer Gouden Halsband een toeristisch arrangement hebben samengesteld (project nog in uitvoering door realisatie van missing links).